Η ενημέρωση των συγγραφέων έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 26 Μαρτίου 2019
Αν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία, δεν έχετε λάβει ανάλογη ενημέρωση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του συνεδρίου. 
(Παρακαλούμε όπως ελέγχετε τον φάκελο των ανεπιθύμητων μηνυμάτων του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για τυχόν σχετική αλληλογραφία) 

Διαθέσιμοι τρόποι παρουσίασης
Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει υπό τη μορφή:

-Αναρτημένων Ανακοινώσεων 
-Προφορικών Ανακοινώσεων 
-Βιντεοπροβολών

Οι συγγραφείς θα πρέπει να επιλέγουν κατά τη διάρκεια της υποβολής, τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους. Παρ’ όλα αυτά, η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης της κάθε εγκεκριμένης εργασίας.

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Προτεινόμενο FORMAT τελικών παρουσιάσεων 

Βιντεοπροβολές: Προετοιμασία σε PPT 16:9 και ανάλυση HD, 1920X1080, σε αρχείο μορφής MOV ή MP4. Δοκιμή και παράδοση στο slide preview desk στον τόπο του συνεδρίου, μία ημέρα πριν ή το αργότερο 3 ώρες πριν την προκαθορισμένη ώρα παρουσίασης. (Διάρκεια video: 6 λεπτά + 2 λεπτά συζήτηση) 

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις: Προετοιμασία σε PPT 16:9 και ανάλυση 1920χ 1080. Παράδοση τελικού αρχείου σε PDF, μέχρι την 1η Απριλίου 2019, με αποστολή στο info@laparobesity2019.gr 

Ελεύθερες / Προφορικές Ανακοινώσεις: Προετοιμασία σε PPT 16:9 και ανάλυση HD, 1920X1080.. Δοκιμή και παράδοση στο slide preview desk στον τόπο του συνεδρίου, μία ημέρα πριν ή το αργότερο 3 ώρες πριν την προκαθορισμένη ώρα παρουσίασης (Διάρκεια παρουσίασης: 6 λεπτά + 2 λεπτά συζήτηση) 


Υποβολή Περιλήψεων
Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του αντίστοιχου link, το αργότερο μέχρι τις 3 Μαρτίου 2019 (last minute submissions). Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της εργασίας, αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων και η καταβολή του αντίστοιχου ποσού.

Οι περιλήψεις που δε θα διαθέτουν επαρκή στοιχεία δε θα γίνουν αποδεκτές.

Η προθεσμία υποβολής έχει λήξει, ευχαριστουμε για τη συμμετοχή σας. 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 12-14 Απριλίου 2019

Εγγραφές έως: 08 Απριλίου 2019

Last minute Υποβολή Εργασιών έως: 03 Μαρτίου 2019

Downloads

Α’ Ανακοίνωση

Ακολουθήστε μας

Διοργάνωση

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 854
210 36 43 511
info@laparobesity2019.gr