Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων έληξε, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν σύντομα και κατόπιν ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των εργασιών τους μέσω email από τη Γραμματεία του συνεδρίου. για την αποδοχή και τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Διαθέσιμοι τρόποι παρουσίασης
Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει υπό τη μορφή:

-Αναρτημένων Ανακοινώσεων 
-Προφορικών Ανακοινώσεων 
-Βιντεοπροβολών

Οι συγγραφείς θα πρέπει να επιλέγουν κατά τη διάρκεια της υποβολής, τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους. Παρ’ όλα αυτά, η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης της κάθε εγκεκριμένης εργασίας.

Υποβολή Περιλήψεων
Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του αντίστοιχου link, το αργότερο μέχρι τις 3 Μαρτίου 2019 (last minute submissions). Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της εργασίας, αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων και η καταβολή του αντίστοιχου ποσού.

Οι περιλήψεις που δε θα διαθέτουν επαρκή στοιχεία δε θα γίνουν αποδεκτές.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 12-14 Απριλίου 2019

Εγγραφές έως: 08 Απριλίου 2019

Last minute Υποβολή Εργασιών έως: 03 Μαρτίου 2019

Downloads

Α’ Ανακοίνωση

Ακολουθήστε μας

Διοργάνωση

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 854
210 36 43 511
info@laparobesity2019.gr